මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

නාරාහේන්පිට ධර්ම දේශනාව – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago8941 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

කුරුණෑගල ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago6191 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

වැල්ලවත්ත ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago8271 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

විශාකා විද්‍යාලය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago7711 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

සුමනපුෂ්පිකාරාමය කහතුඩුව ධර්ම දේශනාව

6 years ago5281 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

දේශීය අදායම් බදු දෙපාර්තුමේන්තුව – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago5991 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

ශ්‍රී සුගතාරාමය, කැළණිය ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago6111 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

ගාල්ලේ ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago5641 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

අවිස්සාවේල්ල ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago5691 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

මීගොඩ ධර්ම දේශනාව-මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago5051 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ධර්ම දේශනාව

6 years ago6821 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

අතුරුගිරිය ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago6661 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

රත්මලාන ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago7222 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

නාවලපිටිය ධර්ම දේශනය දේශනය

6 years ago5731 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

රාගම ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago6442 0