මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ධර්ම සාකච්චා

Alawwa Hakbelikanda Darma Sakachchawa | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

5 years ago7032 0

Apa Gatha Weemata Bayada | Maha Rahathun wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

5 years ago7054 0

උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

5 years ago6501 0

Akusala Sith Athiwannne Ayi | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

5 years ago6221 0

Rahathna Wahanse | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Himi

5 years ago6291 0

Gihi Jeewithaya Ha Nivan Maga | Maha Rahathun Wadimaga Osse

5 years ago6911 0

සෝවාන් ඵලය | Maha Rahathun Wadimaga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

5 years ago8091 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

5 years ago9991 0

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

5 years ago5991 0

අතීත කුසල් අකුසල් | Dharma Discussion | Maha Rahathun Wadimaga Osse

5 years ago5261 0

විශේෂ ධර්ම සාකච්චාව | Maha Rahathun Wadimaga Osse

5 years ago7491 0

නවම් පොහොය දින ධර්ම සාකච්චාව -Maha Rahathun Wedimaga Osse

5 years ago6251 0

මහරගම ධර්ම සාකච්චාව – Maha Rahathun Wadimaga Osse

5 years ago6231 0

විශේෂ ධර්ම සාකච්චාව – Maha Rahathun Wadimaga Osse

5 years ago5401 0

අතීත කුසල් අකුසල් – Maha Rahathun Wadimaga Osse

5 years ago5451 0

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

5 years ago6142 0

ප්‍රඥාවේ අැසින් දුටු ලෝකය – Maha Rahathun Wadi Maga Osse

5 years ago5491 0

ලුණුගම්වෙහෙර බෙරලිහෙල දී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡා – Maha Rahathun wadi maga osse

5 years ago5261 0

කොළඹගම රජමහා විහාරයේදී පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව – Maha Rahathun Wadi Maga Osse

5 years ago5791 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව

5 years ago9741 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

ධර්ම සාකච්චාව 01-02-2017 | අති පුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි

6 years ago8141 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Dharma Sakachchawa | Individual Discussion | Rajagiriye Ariyagnana Thero

6 years ago8471 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Rukmali Mathiniyage Niwase Pawathi Dharma Sakachchawa

6 years ago6991 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 8

6 years ago6472 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 07

6 years ago6521 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 6

6 years ago6101 0

Hambanthota Darma Sakachchawa හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව-5

6 years ago5611 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Hambanthota Darma Sakachchawa හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව-4

6 years ago5333 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

ධර්ම සාකච්චාව – කොළඹ බාන්ස් පෙදෙස

6 years ago6421 0

කොටියේගොඩ ධර්ම සාකච්ඡාව-මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

6 years ago5941 0