ධර්ම සාකච්චා

සිරස පන්සිල් මළුව

ධර්ම දේශනා

Abhidarmaye Mulika Karunu

මහරහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ ලිපි මාලාව

දැන් ඔබට මහ රහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ ලිපි පෙළ ඔබේ ජංගම දුරකතයනයට බාගත කර ගත හැක.

Maha Rahathun Wadi Maga Osse
appstoreDownloadImage
Maha Rahathun Wadi Maga Osse-Google Pay
googlestoreDownloadImage