මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

නාරාහේන්පිට ධර්ම දේශනාව – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago11891 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

කුරුණෑගල ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago8871 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

වැල්ලවත්ත ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago11411 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

විශාකා විද්‍යාලය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago11641 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

සුමනපුෂ්පිකාරාමය කහතුඩුව ධර්ම දේශනාව

7 years ago8261 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

දේශීය අදායම් බදු දෙපාර්තුමේන්තුව – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago9441 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

ශ්‍රී සුගතාරාමය, කැළණිය ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago9031 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

ගාල්ලේ ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago8431 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

අවිස්සාවේල්ල ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago8301 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

මීගොඩ ධර්ම දේශනාව-මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago7801 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ධර්ම දේශනාව

7 years ago10021 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

අතුරුගිරිය ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago9661 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

රත්මලාන ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago10072 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

නාවලපිටිය ධර්ම දේශනය දේශනය

7 years ago8651 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

රාගම ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

7 years ago9542 0