මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

නාරාහේන්පිට ධර්ම දේශනාව – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago13301 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

කුරුණෑගල ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago9801 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

වැල්ලවත්ත ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago12441 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

විශාකා විද්‍යාලය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago13821 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

සුමනපුෂ්පිකාරාමය කහතුඩුව ධර්ම දේශනාව

8 years ago9221 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

දේශීය අදායම් බදු දෙපාර්තුමේන්තුව – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago10601 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

ශ්‍රී සුගතාරාමය, කැළණිය ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago10131 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

ගාල්ලේ ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago9261 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

අවිස්සාවේල්ල ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago9231 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

මීගොඩ ධර්ම දේශනාව-මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago8761 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ධර්ම දේශනාව

8 years ago10751 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

අතුරුගිරිය ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago11191 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

රත්මලාන ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago11062 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

නාවලපිටිය ධර්ම දේශනය දේශනය

8 years ago9521 0
Darma Deshana | Daham Deshana | Daham Yathra

රාගම ධර්ම දේශනය – මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

8 years ago10442 0