මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ධර්ම සාකච්චා

Alawwa Hakbelikanda Darma Sakachchawa | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

4 years ago3972 0

Apa Gatha Weemata Bayada | Maha Rahathun wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

4 years ago4122 0

උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

4 years ago3881 0

Akusala Sith Athiwannne Ayi | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

4 years ago3561 0

Rahathna Wahanse | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Himi

4 years ago3771 0

Gihi Jeewithaya Ha Nivan Maga | Maha Rahathun Wadimaga Osse

4 years ago4401 0

සෝවාන් ඵලය | Maha Rahathun Wadimaga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

4 years ago4771 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

4 years ago5501 0

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

4 years ago3611 0

අතීත කුසල් අකුසල් | Dharma Discussion | Maha Rahathun Wadimaga Osse

4 years ago3271 0

විශේෂ ධර්ම සාකච්චාව | Maha Rahathun Wadimaga Osse

4 years ago4811 0

නවම් පොහොය දින ධර්ම සාකච්චාව -Maha Rahathun Wedimaga Osse

4 years ago3931 0

මහරගම ධර්ම සාකච්චාව – Maha Rahathun Wadimaga Osse

4 years ago3861 0

විශේෂ ධර්ම සාකච්චාව – Maha Rahathun Wadimaga Osse

4 years ago3111 0

අතීත කුසල් අකුසල් – Maha Rahathun Wadimaga Osse

4 years ago3371 0

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

4 years ago3682 0

ප්‍රඥාවේ අැසින් දුටු ලෝකය – Maha Rahathun Wadi Maga Osse

4 years ago3231 0

ලුණුගම්වෙහෙර බෙරලිහෙල දී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡා – Maha Rahathun wadi maga osse

4 years ago3301 0

කොළඹගම රජමහා විහාරයේදී පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව – Maha Rahathun Wadi Maga Osse

4 years ago3611 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව

4 years ago6271 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

ධර්ම සාකච්චාව 01-02-2017 | අති පුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි

4 years ago5181 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Dharma Sakachchawa | Individual Discussion | Rajagiriye Ariyagnana Thero

4 years ago4461 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Rukmali Mathiniyage Niwase Pawathi Dharma Sakachchawa

4 years ago4251 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 8

4 years ago4152 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 07

4 years ago4131 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 6

4 years ago3681 0

Hambanthota Darma Sakachchawa හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව-5

4 years ago3401 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Hambanthota Darma Sakachchawa හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව-4

4 years ago3343 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

ධර්ම සාකච්චාව – කොළඹ බාන්ස් පෙදෙස

5 years ago3781 0

කොටියේගොඩ ධර්ම සාකච්ඡාව-මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

5 years ago3691 0