මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ධර්ම සාකච්චා

Alawwa Hakbelikanda Darma Sakachchawa | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago1742 0

Apa Gatha Weemata Bayada | Maha Rahathun wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago1792 0

උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago1281 0

Akusala Sith Athiwannne Ayi | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1211 0

Rahathna Wahanse | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Himi

3 years ago1181 0

Gihi Jeewithaya Ha Nivan Maga | Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago1771 0

සෝවාන් ඵලය | Maha Rahathun Wadimaga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago1661 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago1811 0

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1311 0

අතීත කුසල් අකුසල් | Dharma Discussion | Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago1081 0

විශේෂ ධර්ම සාකච්චාව | Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago2181 0

නවම් පොහොය දින ධර්ම සාකච්චාව -Maha Rahathun Wedimaga Osse

3 years ago1301 0

මහරගම ධර්ම සාකච්චාව – Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago1551 0

විශේෂ ධර්ම සාකච්චාව – Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago1091 0

අතීත කුසල් අකුසල් – Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago1171 0

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1502 0

ප්‍රඥාවේ අැසින් දුටු ලෝකය – Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1171 0

ලුණුගම්වෙහෙර බෙරලිහෙල දී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡා – Maha Rahathun wadi maga osse

3 years ago1021 0

කොළඹගම රජමහා විහාරයේදී පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව – Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1311 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව

3 years ago2031 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

ධර්ම සාකච්චාව 01-02-2017 | අති පුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි

3 years ago1931 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Dharma Sakachchawa | Individual Discussion | Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago1391 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Rukmali Mathiniyage Niwase Pawathi Dharma Sakachchawa

3 years ago1751 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 8

3 years ago1502 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 07

3 years ago1411 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 6

3 years ago1381 0

Hambanthota Darma Sakachchawa හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව-5

3 years ago1101 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Hambanthota Darma Sakachchawa හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව-4

3 years ago1152 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

ධර්ම සාකච්චාව – කොළඹ බාන්ස් පෙදෙස

3 years ago1431 0

කොටියේගොඩ ධර්ම සාකච්ඡාව-මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

3 years ago1281 0