මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ධර්ම සාකච්චා

Alawwa Hakbelikanda Darma Sakachchawa | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago2132 0

Apa Gatha Weemata Bayada | Maha Rahathun wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago2122 0

උතුම් වූ ධර්ම සාකච්ඡා | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago1571 0

Akusala Sith Athiwannne Ayi | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1551 0

Rahathna Wahanse | Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Himi

3 years ago1741 0

Gihi Jeewithaya Ha Nivan Maga | Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago2211 0

සෝවාන් ඵලය | Maha Rahathun Wadimaga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago2221 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse | Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago2641 0

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1681 0

අතීත කුසල් අකුසල් | Dharma Discussion | Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago1391 0

විශේෂ ධර්ම සාකච්චාව | Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago2571 0

නවම් පොහොය දින ධර්ම සාකච්චාව -Maha Rahathun Wedimaga Osse

3 years ago1581 0

මහරගම ධර්ම සාකච්චාව – Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago2031 0

විශේෂ ධර්ම සාකච්චාව – Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago1461 0

අතීත කුසල් අකුසල් – Maha Rahathun Wadimaga Osse

3 years ago1511 0

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ පැවති ධර්ම සාකච්ඡාව | Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1832 0

ප්‍රඥාවේ අැසින් දුටු ලෝකය – Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1501 0

ලුණුගම්වෙහෙර බෙරලිහෙල දී පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡා – Maha Rahathun wadi maga osse

3 years ago1361 0

කොළඹගම රජමහා විහාරයේදී පැවත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව – Maha Rahathun Wadi Maga Osse

3 years ago1691 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාව

3 years ago2711 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

ධර්ම සාකච්චාව 01-02-2017 | අති පුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි

3 years ago2391 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Dharma Sakachchawa | Individual Discussion | Rajagiriye Ariyagnana Thero

3 years ago1651 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Rukmali Mathiniyage Niwase Pawathi Dharma Sakachchawa

3 years ago2161 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 8

3 years ago1932 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 07

3 years ago1771 0

Maha Rahathun Wadi Maga Osse – හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව 6

3 years ago1711 0

Hambanthota Darma Sakachchawa හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව-5

3 years ago1491 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Hambanthota Darma Sakachchawa හම්බන්තොට ධර්ම සාකච්ඡාව-4

3 years ago1462 0
Maha Rahathun Wadi Maga Osse

ධර්ම සාකච්චාව – කොළඹ බාන්ස් පෙදෙස

4 years ago1861 0

කොටියේගොඩ ධර්ම සාකච්ඡාව-මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ

4 years ago1671 0